Jem drugie śniadanie

Regulamin Konkursu „NAKRĘĆ SIĘ NA DRUGIE ŚNIADANIE”

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Nakręć się na drugie śniadanie” zwanego dalej Konkursem jest Bogna Komorowska - Jędrzejewska prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ZAZA MEDIA z siedzibą w Warszawie przy ul. Wojska Polskiego 34, NIP: 6472090806 REGON: 140252569 zwana dalej Organizatorem, która realizuje Konkurs na zlecenie spółki Zakłady Tłuszczowe BIELMAR sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Sempołowskiej 63, 43-300 Bielsko-Biała NIP: 547-016-88-57 REGON: 070487588 zwanego dalej Zleceniodawcą Konkursu.
 2. Celem Konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej dobrych nawyków związanych z prawidłowym odżywianiem, w szczególności znaczenia spożywania drugiego śniadania.
 3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 19  kwietnia 2017r. i kończy w dniu 31 maja 2017r.
 4. W konkursie mogą brać udział szkoły (klasy IV-VI publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz klasy I-III szkół gimnazjalnych) z całej Polski, które wzięły udział w programie edukacyjnym Jem Drugie Śniadanie i zrealizowały w jego ramach lekcje przynajmniej w jednej klasie. Potwierdzeniem udziału szkoły w programie edukacyjnym „Jem Drugie Śniadanie” jest rejestracja na stronie www.jemdrugiesniadanie.pl, wypełnienie ankiety po przeprowadzeniu lekcji oraz przesłanie kilku poglądowych zdjęć z lekcji, które nie będą wykorzystywane przez Organizatora i Zleceniodawcę Konkursu w żadnym innym celu niż potwierdzenie udziału klasy w programie edukacyjnym „Jem Drugie Śniadanie”.

§2 Warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie szkoła dokonuje zgłoszenia  do Konkursu poprzez umieszczenie na swoim koncie na portalu www.jemdrugiesniadanie.pl - założonym wcześniej, na potrzeby realizacji programu „Jem Drugie Śniadanie” filmu promującego zdrowe odżywianie – ze szczególnym uwzględnieniem drugiego śniadania, spełniający warunki, o których mowa poniżej w ust. 2, zwanego dalej „Pracą konkursową”.
 2. Praca konkursowa powinna być nakręcona przez uczniów na terenie ich szkoły. Maksymalny czas trwania Pracy konkursowej wynosi 90 sekund
 3. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje dyrektor szkoły lub inna osoba uprawniona do reprezentowania danej szkoły, dalej Przedstawiciel szkoły.
 4. Szkoła może zgłosić do konkursu tylko jedną Pracę konkursową.
 5. Przedstawiciele szkół biorących udział w Konkursie są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem Konkursu oraz do jego akceptacji.
 6. Organizator ma prawo żądać od Przedstawiciela szkoły, wykazania umocowania do działania w imieniu szkoły, pod rygorem wykluczenia szkoły z Konkursu.
 7. Każda szkoła biorąca udział w Programie, akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że posiada zgody rodziców (lub innych przedstawicieli ustawowych) uczniów, na rozpowszechnianie wizerunku uczniów zawartego w Pracach konkursowych, na warunkach określonych w Regulaminie. Formularz zgody rodziców (przedstawicieli ustawowych) szkoła przechowuje we własnym archiwum, a Organizator ma prawo w każdej chwili poprosić szkołę o przedstawienie w/w zgód, pod rygorem wykluczenia szkoły z Konkursu.  Organizator oraz Zleceniodawca programu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki mogące wyniknąć z nieprawdziwości powyższego oświadczenia. Wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi szkoła.
 8. Organizator ma prawo wykluczyć szkołę z Konkursu w przypadku stwierdzenia naruszenia przez szkołę postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. Organizator oraz Zleceniodawca Konkursu zapewniają, że Prace konkursowe  zgłoszone do udziału w Konkursie nie będą wykorzystywane do celów o charakterze komercyjnym. Zamiarem Organizatora i Zleceniodawcy Konkursu jest pokazanie Prac konkursowych wyłącznie w celu  rozpropagowania programu edukacyjnego „Jem Drugie Śniadanie”.
 10. Każda szkoła biorąca udział w Konkursie wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości informacji o udziale szkoły w Konkursie.

§3 Rozstrzygnięcie Konkursu. Nagrody

 1. Oceny i selekcji Prac konkursowych oraz  przyznania nagród w Konkursie dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa składająca się z trzech wybranych ambasadorów kampanii „Jem Drugie Śniadanie”.
 2. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie www.jemdrugiesniadanie.pl do dnia 5 czerwca 2017 roku. Laureaci Konkursu zostaną dodatkowo powiadomieni o zwycięstwie e-mailem oraz telefonicznie.
 3. Nagroda główna za najlepszą Pracę konkursową to dwugodzinny event dla uczniów, zorganizowany w zwycięskiej szkole, obejmujący przygotowanie i przeprowadzenie na terenie szkoły obchodów Ogólnopolskiego Dnia Drugiego Śniadania, spotkania uczniów z ambasadorami kampanii „Jem Drugie Śniadanie”, wspólne warsztaty kulinarne.
 4. Komisja konkursowa przyzna również trzy równorzędne wyróżnienia. Nagrodami dla wyróżnionych szkół są zdjęcia ambasadorów z dedykacją i autografami.

§4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w niniejszym Konkursie, w celu i zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia, są Zakłady Tłuszczowe BIELMAR sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej przy ul. Sempołowskiej 63, 43-300 Bielsko-Biała, która powierza przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi. Dane osobowe osób fizycznych będą przetwarzane w celach związanych z Konkursem. Każda osoba fizyczna ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, prawo ich poprawiania i prawo żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do wzięcia udziału przez szkołę w Konkursie.
 2. Szkoła biorąca udział w Konkursie oświadcza, że jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych wszystkich osób fizycznych uczestniczących z ramienia szkoły w Konkursie na każdym jego etapie, w szczególności uczniów oraz pracowników.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Wszystkie materiały video dokumentujące realizację konkursu pozostają w archiwum Organizatora, który ma prawo do posługiwania się nimi na stronie www.jemdrugiesniadanie.pl oraz w kanałach społecznościowych (FB, IG, YT).
 3. Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.jemdrugiesniadanie.pl
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do  zmian w regulaminie. O wszelkich zmianach Organizator będzie informować na oficjalnej stronie internetowej www.jemdrugiesniadanie.pl
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.