Jem drugie śniadanie

Regulamin Programu Edukacyjnego „JEM DRUGIE ŚNIADANIE”

§1
Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Programu Edukacyjnego JEM DRUGIE ŚNIADANIE zwanego dalej Programem jest ZAZA MEDIA z siedzibą w Warszawie przy ul. Wojska Polskiego 34, NIP: 6472090806 REGON: 140252569 zwana dalej Organizatorem, który realizuje Program na zlecenie ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej przy ul. Sempołowskiej 63 43-300 NIP: 547-016-88-57 REGON: 070487588 zwanego dalej zleceniodawcą Programu.
 2. Celem Programu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej dobrych nawyków związanych z prawidłowym odżywianiem, w szczególności takich, jak:
  1. przekazanie podstawowej wiedzy na temat głównych zasad żywienia w sposób pozwalający uczniom ich zapamiętanie
  2. podkreślenie ważności regularnego odżywiania się – 5 posiłków dziennie
  3. szczególne znaczenie spożywania drugiego śniadania – jak jest ważne, dlaczego jest ważne, jak należy je komponować
  4. zapoczątkowanie trendu noszenia ze sobą śniadaniówek z drugim śniadaniem.
 3. Program rozpoczyna się 1.09.2016r. i trwać będzie do 24.06.2017
 4. W Programie mogą brać udział publiczne i niepubliczne Szkoły Podstawowe /klasy IV – VI/ oraz Szkoły Gimnazjalne /klasy I-III/ z całej Polski.
 5. Do Programu mogą zostać zgłoszone klasy lub utworzone na potrzeby konkursu grupy uczniów z różnych klas.

§2
Rejestracja szkoły w Programie

 1. Aby wziąć udział w Programie należy wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny do programu dostępny na stronie Programu www.jemdrugiesniadanie.pl w zakładce „Program Edukacyjny – materiały dla nauczycieli”
 2. Rejestracja do Programu jest niezbędna, aby wziąć w nim udział.
 3. Rejestracji dokonuje dyrektor szkoły lub inna osoba uprawniona do reprezentowania danej szkoły, dalej Przedstawiciel szkoły.
 4. Po dokonaniu rejestracji i pozytywnej weryfikacji zostaje wysyłana informacja zwrotna wraz z linkiem aktywacyjnym. Po dokonaniu aktywacji można zalogować się do programu poprzez panel do logowania dostępny na stronie www.jemdrugiesniadanie.pl
 5. Po zalogowaniu do programu można pobrać materiały edukacyjne do przeprowadzenia lekcji na temat prawidłowego odżywiania., zwanej dalej „Lekcją”.
 6. Każda szkoła która zarejestruje się do Programu powinna zrealizować przynajmniej jedną Lekcję w swojej szkole. Każda zrealizowana Lekcja powinna być udokumentowana 3 fotografiami obrazującymi przebieg Lekcji oraz wypełnieniem ankiety dostępnej po zalogowaniu się do Programu.
 7. Każda szkoła która zarejestruje się do Programu i przeprowadzi przynajmniej jedną Lekcję jest zobowiązana do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej, dostępnej na stronie Programu a następnie dołączenie 3 fotografii dokumentujących realizację Lekcji i wysłanie on-line.
 8. Po otrzymaniu ankiety oraz dokumentacji fotograficznej, szkoła otrzymuje tytuł „Partner Programu JEM DRUGIE ŚNIADANIE”, wraz z certyfikatem oraz prawem do posługiwania się logotypem Kampanii JEM DRUGIE ŚNIADANIE w swoich materiałach informacyjno-promocyjnych zgodnie z wytycznymi Organizatora.
 9. Przedstawiciele szkół biorących udział w Konkursie są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem Programu oraz do jego akceptacji, co jest warunkiem do uzyskania prawa do posługiwania się logotypem Kampanii JEM DRUGIE ŚNIADANIE.
 10. Organizator ma prawo żądać od Przedstawiciela szkoły, wykazania umocowania do działania w imieniu szkoły, pod rygorem wykluczenia szkoły z Programu.
 11. Każda szkoła biorąca udział w Programie, akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że posiada zgody rodziców (lub innych przedstawicieli ustawowych) uczniów, na rozpowszechnianie wizerunku uczniów na fotografiach dokumentujących przebieg Lekcji, na warunkach określonych w Regulaminie.Formularz zgody rodziców (przedstawicieli ustawowych) szkoła przechowuje we własnym archiwum, a Organizator ma prawo w każdej chwili poprosić szkołę o przedstawienie ww. zgód, pod rygorem wykluczenia szkoły z Programu. Organizator oraz Zleceniodawca programu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki mogące wyniknąć z nieprawdziwości powyższego oświadczenia. Wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi szkoła.

§3
Zasady Programu

 1. Organizator ma prawo wykluczyć szkołę z Programu, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez szkołę postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Organizator oraz Zleceniodawca Programu zapewniają, że dokumentacja fotograficzna niezbędna do pełnego udziału w Programie nie będzie wykorzystywana do celów o charakterze komercyjnym. Zamiarem Organizatora i Zleceniodawcy Programu jest pokazanie fotografii wyłącznie w celu rozpropagowania programu edukacyjnego „JEM DRUGIE ŚNIADANIE”.
 3. Każda szkoła biorąca udział w Programie wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości informacji o udziale szkoły w Programie.

§4
Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w niniejszym Programie, w celu i zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia, są ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej przy ul. Sempołowskiej 63 43-300 NIP: 547-016-88-57 REGON. 070487588, która powierza przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi. Dane osobowe osób fizycznych będą przetwarzane w celach związanych z Programem. Każda osoba fizyczna ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, prawo ich poprawiania i prawo żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do wzięcia udziału przez szkołę w Programie.
 2. Szkoła biorąca udział w Programie oświadcza, że jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych wszystkich osób fizycznych uczestniczących z ramienia szkoły w Programie na każdym jego etapie, w szczególności uczniów oraz pracowników.
 3. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.jemdrugiesniadanie.pl
 4. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Prawa autorskie do programu posiada Organizator. Organizator nie wyraża zgody na dokonywanie zmian w Programie oraz rozpowszechnianie materiałów w innych celach niż ich przeznaczenie.
 6. Przystępując do Programu Edukacyjnego szkoła wyraża zgodę na przesyłanie droga mailową informacji dotyczących Programu.
 7. Wszystkie zdjęcia oraz materiały video dokumentujące realizację Lekcji pozostają w archiwum Organizatora, który ma prawo do posługiwania się nimi w działaniach promocyjnych i informacyjnych Programu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. O wszelkich zmianach Organizator będzie informować na oficjalnej stronie internetowej www.jemdrugiesniadanie.pl
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

Pobierz regulamin w formacie PDF.